Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Asetuksen mukaan rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös tarvittaessa kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja siitä, mihin tietoja luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista, joita ovat mm.:

- saada pääsy omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat henkilötiedot
- vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
- peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelystä ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
- vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
- tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle jos katsotaan, ettei henkilötietoja ole käsitelty tietosuojalainsäädännön mukaisesti
- tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se ko. seurakuntaan Porvoossa

Porvoon suomalainen seurakunta

Kirkkoherranvirasto
kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi
Lundinkatu 5, 2. krs. PL 140,
06101 Porvoo

puh. 019 661 1213, 019 661 1215

Borgå svenska domkyrkoförsamling
Pastorskansliet borga.domkyrkoforsamling@evl.fi
Lundagatan 5, II vån., 06100 Borgå
tfn 019 661 1224, 019 661 1223

Tietosuojavastaava:

Rauno Saarnio,
Kustens IT-central
puh. 040 192 5225,
gdpr.kustensit@evl.fi