Kameravalvonnan tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuojalaki

Rekisterin nimi

Kameravalvonta

Rekisterinpitäjä

Porvoon seurakuntayhtymä, Kiinteistötoimi, PL 140 06101 Porvoo,

Puhelinvaihde (019) 66 111

Rekisterin yhteyshenkilö

Kiinteistötoimen työnjohtaja Tony Hölttä, tony.holtta@evl.fi, p. 0400 959 087

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kameravalvonnalla varmistetaan tila- ja henkilöturvallisuus. Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, henkilökunnan ja kiinteistöillä asioivien henkilöiden turvallisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja vahinkoja sekä auttaa jo tapahtuneiden rikosten ja vahinkojen selvittämisessä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Oikeutettu etu

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Kiinteistöpäällikkö, kiinteistötoimen työnjohtaja ja vahtimestarit. Tallennettu videomateriaali.

Tietolähteet

Käyttäjien antamat tiedot ja tallennettu videomateriaali.

Tietojen luovutukset

Tiedot säilyvät järjestelmässä, niitä luovutetaan vain lain määräämin perustein.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään yksi kuukausi. Tiedot hävitetään tallentamalla päälle uutta videomateriaalia.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • päästä omiin tietoihin ja tarkastaa itseä koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia henkilötietojen oikaisemista, täydentämistä tai poistamista
  • peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä niiltä osin, kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos emme ole käsitelleet henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • tehdä pyyntö tietojen tarkistuksesta ja muutoksista kirjallisena ja toimittaa se yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyn oikeudet eri tilanteissa

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto